Strefa płatnego parkowania

Biuletyn Informacji Publicznej Kalisz

Centrum Sterowania Ruchem

Struktura ZDM

STRONA ARCHIWALNA (stan na 31.12.2015 r.)

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Miejskich jest wykonywanie zadań należących do zarządcy dróg publicznych na terenie miasta, w szczególności :
1) prac związanych z budową, modernizacją dróg i obiektów inżynierskich, 
2) prac koncepcyjno - projektowych, badań laboratoryjnych, organizacji ruchu i inżynierii ruchu na podstawie odrębnych umów także poza obszarem miasta Kalisza.

Profil firmy

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu został powołany Uchwałą Nr XXV/388/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000 r. 
Powstał 1 stycznia 2001 r. jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania zadań należących do zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 
Wyposażony został w majątek trwały i wyposażenie oraz środki finansowe będące dotychczas w dyspozycji Wydziału - Miejskiego Zarządu Dróg wg spisu z natury przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2000 r. 
Majątek Zarządu Dróg Miejskich jest własnością Miasta Kalisza. 
Zarząd Dróg Miejskich działa w szczególności na podstawie : 
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) 
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 nr 19 poz. 115 z późn. zm.) 
3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) 
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
5) Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 
6) Uchwała nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania

 

Schemat organizacyjny ZDM Kalisz: Schemat organizacyjny ZDM Kalisz

Inne dokumenty:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015