Strefa płatnego parkowania

Biuletyn Informacji Publicznej Kalisz

Centrum Sterowania Ruchem

Struktura ZDM

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Miejskich jest wykonywanie zadań należących do zarządcy dróg publicznych na terenie miasta, w szczególności :
1) prac związanych z budową, modernizacją dróg i obiektów inżynierskich, 
2) prac koncepcyjno - projektowych, badań laboratoryjnych, organizacji ruchu i inżynierii ruchu na podstawie odrębnych umów także poza obszarem miasta Kalisza.

Profil firmy

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu został powołany Uchwałą Nr XXV/388/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.10.2000 r. 
Powstał 1 stycznia 2001 r. jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej w celu wykonywania zadań należących do zarządcy dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza. 
Wyposażony został w majątek trwały i wyposażenie oraz środki finansowe będące dotychczas w dyspozycji Wydziału - Miejskiego Zarządu Dróg wg spisu z natury przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2000 r. 
Majątek Zarządu Dróg Miejskich jest własnością Miasta Kalisza. 
Zarząd Dróg Miejskich działa w szczególności na podstawie : 
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) 
2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 nr 19 poz. 115 z późn. zm.) 
3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) 
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) 
5) Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 
6) Uchwała nr XXIX/389/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania

 

Schemat organizacyjny ZDM Kalisz: Schemat organizacyjny ZDM Kalisz

Inne dokumenty:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015